Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) galite susipažinti su Jūsų asmens duomenų rinkimo principais ir tvarka, Jums naudojantis interneto svetaine www.brandsales.lt ir/arba www.brandsales.lv (toliau – Interneto svetainė).
Jeigu mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys (tolau Duomenų subjektas arba jūs) naudojasi Interneto svetaine, laikome, kad jūs susipažinote su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija ir suteikiate teisę UAB „Armitana“ (toliau – Bendrovė arba mes) savo asmens duomenis rinkti it tvarkyti Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, nesinaudokite Interneto svetaine.
 1. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant Interneto svetainę, valdytojas yra UAB „Armitana“, juridinio asmens kodas 151182221, buveinės adresas Eigulių 11-1, Vilnius.

 1. ŠALTINIAI, IŠ KURIŲ RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais. Esant teisiniam pagrindui tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis taip pat gauname iš mokėjimo paslaugų teikėjų ar kompetentingų institucijų.

 1. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMĖS
Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas - asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

Tikslo apribojimo principas - asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
Duomenų kiekio mažinimo principas - asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
Tikslumo principas - asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
Saugojimo trukmės apribojimo principas  - asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
Vientisumo ir konfidencialumo principas - asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
Atsakomybės principas - mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi.

 

 1. TEISINIS PAGRINDAS, KURIUO REMDAMIESI TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais tvarkome remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:
 • vykdydami sutartyje numatytus įsipareigojimus (BDAR 6(1)(b) str.);
 • vykdydami teisines prievoles ir teisės aktuose numatytus reikalavimus (BDAR 6(1)(c) str.);
 • įgyvendindami savo ar trečiųjų asmenų teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) str.);
 • Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6(1)(a) str.) kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 1. ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI
 • Paskyros Interneto svetainėje administravimas, prekių užsakymų, grąžinimų vykdymas ir administravimas - teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.)

Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant kliento pasirinkimus, išsaugotų pirkinių sąrašą ir techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija, vartotojo pasirinkimu - informacija apie buvimo vietą (pvz., šalis, geografiškai apribota teritorija ir kt.).

 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros - teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.)

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

 • Priminimų apie prekių krepšelyje esančias neapmokėtas prekes ir neapmokėtus užsakymus siuntimas - teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai informuoti klientus apie neapmokėtas prekes krepšelyje ir neapmokėtus užsakymus ir mūsų klientų teisėtas interesas gauti informaciją apie neapmokėtas prekes krepšelyje ir neapmokėtus užsakymus (BDAR 6(1)(f) str.)

Asmens duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, informacija apie prekių krepšelyje paliktas neapmokėtas prekes, neapmokėtus užsakymus.

 • Identifikavimas - teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai įsitikinti dėl kliento tapatybės tam, kad prekės būtų perduotos tinkamam asmeniui (BDAR 6(1)(f) str.)

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

 • Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas el. paštu, SMS - teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.)

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užsakomo naujienlaiškio ir (ar) SMS rūšis.

 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas - teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6(1)(b) str.), teisinių prievolių ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas (BDAR 6(1)(c) str.)
Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.
Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, užsakymo numerį, banko sąskaitos numerį, į kurį bus grąžinami pinigai už grąžinamas prekes ir prekės grąžinimo priežastį.
 • Naršymo ir patirties Interneto svetainėje, Interneto svetainės naudotojų elgesio ir srautų analizė - teisinis pagrindas: sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.), išskyrus būtinuosius slapukus.

Asmens duomenų kategorijos: Interneto svetainėje naudojami slapukai. Informacija apie naudojamus slapukus pateikiama skyriuje Slapukų naudojimas. 

 • Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas - teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas apginti, pareikšti ir įgyvendinti teisinius reikalavimus, užkirsti kelią ir (arba) sustabdyti apgaulingą ar nusikalstamą veiklą, surinkti nustatytų pažeidimų įrodymus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis (BDAR 6(1)(f) str.)

Asmens duomenų kategorijos: visos asmens duomenų kategorijos, nurodytos šioje Privatumo politikoje.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI
 • Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol naudojamasi paskyra. Jei klientas nė karto neprisijungė prie savo paskyros Interneto svetainėje 2 metus iš eilės, paskyra pašalinama. Jūsų suteiktą sutikimą dėl paskyros registracijos mes saugosime 1 metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 3 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo užsakymo pateikimo dienos.
 • Priminimų apie prekių krepšelyje esančias neapmokėtas prekes, neapmokėtus užsakymus siuntimas: ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių el. laiškų.
 • Identifikavimas: tol, kol naudojamasi paskyra.
 • Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki sutikimo galiojimo pabaigos dienos.
 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 24 mėnesius nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.
 • Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 3 metai.
 • Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas: kol vyksta reikalavimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo dienos. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo.

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Privatumo politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. 

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
 • Mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Armitana grupei priklausančioms įmonėms, kai jos atsakingos už tam tikrų konkrečių joms priskirtų funkcijų, būtinų pasiūlymų Jums pateikimui vykdymą ir užsakymų vykdymą;
 • Reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, tvarkomi Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už Europos Sąjungos ribų. Teikdami asmens duomenis už ES/EEE ribų taikome BDAR V skyriuje numatytus duomenų perdavimo pagrindus ir pakankamas technines bei organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti. 

 1. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS
Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, automatiškai sukuriami Jums naršant Interneto svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį a mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai.
Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti.
Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie išsaugomi ir lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate.
Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į:

Būtinieji ir funkciniai slapukai: reikalingi jos tinkamam veikimui užtikrinti: leidžia joje naršyti, išsaugo Jūsų pasirinkimus ir nustatymus, kurie pagerina Jūsų naršymo patirtį Interneto svetainėje. Šie slapukai leidžia Interneto svetainei veikti sklandžiai. Naudodami būtinieji ir funkcinių slapukai:

Pavadinimas

Perduodama 

perijodas

Priezasris

_landing_page

Shopify

14 day(s)

Detected

_y

Shopify

1 year(s)

Detected

_shopify_y

Shopify

1 year(s)

Detected

_shopify_s

Shopify

30 minute(s)

Detected

_shopify_sa_t

Shopify

30 minute(s)

Detected

_orig_referrer

Shopify

 

14 day(s)

Detected

_s

Shopify

30 minute(s)

Detected

_shopify_sa_p

Shopify

30 minute(s)

Detected

_ga

Google

1 year(s)

Detected

_ga_F7YT9D5FM0

Google

1 year(s)

Detected

usb_previous_pathname

Hextom

Session

Detected

_gat

Google

44 second(s)

Detected

epb_previous_pathname

Hextom

Session

Detected

_gid

Google

24 hour(s)

Detected

secure_customer_sig

Shopify

 

1 year(s)

Detected

localization

Shopify

1 year(s)

Detected

_secure_session_id

Shopify

24 hour(s)

Detected

keep_alive

Shopify

 

30 minute(s)

Detected

Statistikos slapukai: renka anoniminę informaciją, leidžia nustatyti svetainės vartotojų skaičių, apsilankymo periodiškumą, padeda tobulinti svetainės veikimą. Naudojamų statistikos slapukai:

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

_ga

Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.

2 metai

HTTP

_gat

Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapukas naudojamas "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymų skaičių.

Iki sesijos pabaigos

HTTP

_gid

Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.

Iki sesijos pabaigos

HTTP

 

 

 
Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapio pranešime patvirtinate savo sutikimą. Būtiniesiems arba Funksiciniams slapukams sutikimas nėra būtinas. 

Analizės ir kitais tikslais naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook, Omnisend) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Omnisend, rasite čia: https://www.omnisend.com/privacy/). Bet kokiu atveju mes nekontroliuojame Google ir kitų trečiųjų šalių tinklalapių ir neatsakome už jų turinį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad priimdami trečiųjų šalių slapukus jūs sutinkate su atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo politika.

Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, jų valdymą, ištrynimą, apsilankykite svetainėje www.allaboutcookies.org. Pakeitus naršyklės programinės įrangos nustatymus, slapukai nebus išsaugomi, tačiau tokiu atveju tikriausiai negalėsite naudotis visomis Interneto svetainės funkcijomis. 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija jų tvarkymo tikslus laikotarpį, gavimo šaltinius.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros ir, jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. pašto adresu info@brandsales.lt Lietuvoje, info@brandsales.lv Latvijoje.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimą dėl pasiūlymų ir informacijos apie prekes gavimo Jūs galite koreguoti (atšaukti arba vėl suteikti) pranešę mums el. pašto adresu labas@brandsales.lt. Siųsdami duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku ar kita forma, suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolesnio tokios informacijos gavimo. Informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje tereikia paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą arba informaciją, kaip atsisakyti informacinio pranešimo. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: ada@ada.lt), Latvijoje - Latvijos duomenų apsaugos inspekcijai (Elijas iela 17, Ryga, el. pašto adresas: info@dvi.gov.lv).

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis. 

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu. 

 1. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis duomenų subjektų teisėmis, pateikite prašymą raštu Lietuvoje el. pašto adresu info@brandsales.lt, Latvijoje info@brandsales.lv
Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.
Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informavę iki pirmo mėnesio pabaigos ir nurodę tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informavę Jus.
 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas Interneto svetainėje.

13. ŽAIDIMO ,,LAIMĖS RATAS" TAISYKLĖS

Žaidimo laikotarpis:  2023 m. gegužės 05d. - 2023 m. gegužės 14 d.
Žaidimo sąlygos: žaidime gali dalyvauti visi internetiniame puslapyje www.brandsales.lt apsilankę neregistruoti lankytojai ir anketą užpildę vartotojai.  
Žaidimo eiga: asmuo svetainėje www.brandsales.lt gali laimėti atsitiktine tvarka išsuktą nuolaidos kodą ar sumą, apsipirkimui internetinėje parduotuvėje www.brandsales.lt. Žaidimo dalyvis savo prizą pamato
iš karto, kai „Laimės ratas“ išsuka laimėjimą.  Nuolaidų kodai galioja tik perkant internetinėje parduotuvėje www.brandsales.lt. Nuolaidos nesisumuoja.

Nuolaidų kodai galioja iki 2023 m. gegužės 21 d. (imtinai).  
Dalyvaudami šiame žaidime, Jūs sutinkate gauti www.brandsales.lt naujienlaiškius į nurodytą elektroninį paštą.
Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimas į Jūsų nurodytą elektroninį paštą. Jūsų duomenys bus perkelti į „Omnisend“ platormą, kuri teikia Organizatoriui paslaugas, susijusias su Organizatoriaus vykdoma veikla (naujienlaiškių ir SMS žinučių siuntimas),
šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. 
Organizatorius renka duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime „Laimės ratas“: el. pašto adresas. Dalyvaudami žaidime Jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime „Laimės ratas“ ir gauti nuolaidos kodą.
Dalyvaudami Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.  
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol Organizatorius turės Jūsų sutikimą.